WARSZAWSKIE STUDIO TATUAŻU
tatuaż warszawa tatuaż warszawa

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY www.warsawink.com

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na email: warsawink@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Kujawska 3, 05-806 Komorów.

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – t4art Paweł Oleszkiewicz, ul. Kujawska 3, 05-806 Komorów, NIP: 5342403212, REGON: 147287275.

Strona – serwis dostępny pod adresem www.warsawink.com.

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

II. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest przedsiębiorca Paweł Oleszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą t4art Paweł Oleszkiewicz, ul. Kujawska 3, 05- 806 Komorów, NIP: 5342403212, REGON: 147287275.
 2. Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w RODO, tj. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane przetwarzamy w minimalnym zakresie, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Staramy się, aby Twoje dane były zawsze prawidłowe i aktualne i przetwarzane tylko przez taki okres, jaki jest konieczny do zrealizowania danego celu.
 3. Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Do danych osobowych przetwarzanych przez nas mają bezpośredni dostęp jedynie osoby upoważnione i to w zakresie jaki jest niezbędny do wykonywania przez nie zleconych im zadań.
 5. Wymagamy również od swoich podwykonawców i kontrahentów, którzy przetwarzają dane

  osobowe w naszym imieniu, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami RODO. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych (np. jeśli na podstawie przepisów prawa również są administratorem Twoich danych osobowych).

III. KIEDY DOCHODZI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kiedy korzystasz z naszej Strony Twoje dane osobowe przetwarzamy m.in. w następujących sytuacjach i celach:
• składania zamówienia na Stronie, w celu wykonania umowy o wykonanie tatuażu, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy),

 • kiedy wchodzisz na naszą Stronę – w celu poprawy komfortu korzystania ze Strony (art. 6 ust. 1 a) RODO – Twoja zgoda wyrażona przez ustawienia plików cookies, o czym szczegółowo poniżej),
 • kiedy wchodzisz na naszą Stronę – w celach statystycznych i analitycznych (art. 6 ust. 1 f) RODO – nasz prawnie uzasadniony interes),
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

IV. SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
• brak możliwości korzystania z usług Strony,

V. ODBIORCY DANYCH

 1. Twoje dane osobowe możemy przekazać innym podmiotom, np. operatorom pocztowym, kurierom, operatorom internetowym świadczącym usługi wysyłki (np. Freshmail), podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi audytowe, rachunkowe, hostingowe oraz IT, a także podmiotom świadczącym usługi marketingowe np. (Google Analytics, Facebook Pixel).
 2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe Klientów są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawnąprzetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VIII. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych, a więc prawo do uzyskania od nas informacji, czy Twoje

  dane są przetwarzane i jakie, a także prawo do uzyskania kopii tych danych,

 • prawo do sprostowania i prawo do usunięcia danych, czyli prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych danych, a także ich usunięcia – nie będziemy mogli usunąć danych tylko wtedy, jeśli przepisy prawa zobowiązują nas do ich dalszego

  przetwarzania,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania, czyli prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie

  przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do uzyskania danych w zorganizowanym,

  powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt albo prawo do żądania

  przeniesienia Twoich danych bezpośrednio do innych administratorów,

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego

  interesu (dotyczy głównie przetwarzania danych w celach marketingowych),

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych – np. poprzez zmianę ustawień przeglądarki dot. plików cookies, wycofanie zgody na przesyłanie informacji o wydarzeniach i newslettera na adres e-mail, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed

  wycofaniem zgody,

 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że

  Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.